Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2019

thanksforyoursmoking
0578 a7a6 500
Nowa Fala
Reposted bylobekhashmodalnaavooidadmiracjapragnienia

May 15 2017

1941 5523 500

March 17 2017

thanksforyoursmoking
thanksforyoursmoking
thanksforyoursmoking

February 27 2017

thanksforyoursmoking
9310 a1c9
Reposted fromwkropki wkropki vialaluna laluna
thanksforyoursmoking
4705 0e8b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBloodMoon BloodMoon
thanksforyoursmoking
thanksforyoursmoking
6451 c41c
Reposted frompiksele piksele vialaluna laluna
thanksforyoursmoking
0391 d993
Reposted fromkarahippie karahippie viaKACHA KACHA
6955 31f9
thanksforyoursmoking
Ubierajmy się ładnie. Malujmy na kolorowo paznokcie, spotykajmy się w kawiarniach, siadajmy z kawą przy oknie. Uśmiechajmy się, śmiejmy się. Cieszmy się słońcem i deszczem. Zwiedzajmy muzea, odwiedzajmy wystawy. Róbmy zdjęcia. Odkrywajmy muzykę, polubmy gotowanie. Spotykajmy się, rozmawiajmy więcej, częściej. Nie myślmy, że mamy jeszcze czas na zmiany, uczmy się żyć tu i teraz.
— I.
thanksforyoursmoking
Pedro Rangel, Porto
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viabeinthe beinthe
1017 a072
Reposted fromtwice twice viabeinthe beinthe
thanksforyoursmoking
2251 fd30
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viajoannna joannna
thanksforyoursmoking
3679 92a9
thanksforyoursmoking
4710 5159
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamissyseepy missyseepy
thanksforyoursmoking
9046 0f37
Reposted fromLotte Lotte vianoticeable noticeable
thanksforyoursmoking
4561 7e29
Reposted fromktosiowa ktosiowa viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl